Dịch Covid-19
Bệnh nhân thứ 68 dương tính với COVID - 19 mang quốc tịch Mỹ